การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน SAR 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน SAR 2565 พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมจอมเจ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม