“ขอแสดงความยินดี ต้นแบบนักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน”

     โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ขอแสดงความยินดี ต้นแบบนักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษา และการสนับสนุนการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ดังนี้
1. นักเรียน ต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษา
   ได้แก่ นางสาวจิรนันท์ เตโจ นักเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 5/1
2. ครู ต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษา
   ได้แก่ นางศศิธร วงค์ประดิษฐ ครูบรรณารักษ์ วิทยฐานะ ชำนาญการ
3. ผู้บริหาร ต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ของแต่ละสถานศึกษา
   ได้แก่ นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
4. ชุมชน ต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ของแต่ละสถานศึกษา
   ได้แก่ นายณิชภูมิ คำเมืองเหนือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม