“ครูและนักเรียนรับเกรียติบัตร ยกย่องเชิดชู แก่ผู้ที่มีผลงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567 ครูและนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้ารับเกรียติบัตร ยกย่องเชิดชู แก่ผู้ที่มีผลงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ครูผู้ที่ได้รับเกรียติบัตร ยกย่องเชิดชู ได้แก่ นายสยาม จันต๊ะวงค์ และนักเรียนที่ได้รับเกรียติบัตร ยกย่องเชิดชู ได้แก่ นางสาวพิมพิศา เขื่อนแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ณ หอประชุมอาคารคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย