“นร.ป่าแดดวิทฯเข้าค่าย Comp Camp”

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเข้าร่วมเข้าค่าย Comp Camp จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการสร้างแบบจำลองอาคารสิ่งปลูกสร้างสามมิติและทำแผนที่ด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
– หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ขนาดเล็กโดยใช้การเขียนโปรแกรมแบบบล็อก
– หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม xampp
– หลักสูตรที่ 4 หลักสูตรการสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน Metaverse
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมมอบหมายให้ นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง และนางสาวรัฐมล สมพะวงศ์ ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ควบคุมดูแลความเรียบร้อยในการนำนักเรีบนเข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย