“นร.ป่าแดดวิทฯ..รับทุนมูลนิธิพ่อมังรายมหาราช”

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ตัวแทนจากมูลนิธิพ่อมังรายมหาราช ได้มมอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนโรงป่าแดดวิทยาคม นางสาวรพีภัทร พรมตัน นักเรียนชั้น ม.6/1 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ถึงระดับปริญญาตรี ได้รับทุนปีละ 12,000 บาท นางเมธี ทะลิ หัวหน้างานแนะแนว ดูแลและประสานงานในการมอบทุนในครั้งนี้ ณ ห้องสมุด อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม