“ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา2566”

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.25656 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม นักเรียนมอบตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อหนุ่ม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับฟังคำชี้แจงและแนวปฏิบัติตนของนักเรียน การแนะนำให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียน นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ทั้ง 4 กลุุ่มงานประกอบด้วย งานบริหารงานวิชาการ งานอำนวยการ งานบริหารทั่วไปและงานกิจการนักเรียน บรรยายแนะนำกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียน การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง ที่จะต้องจัดขึ้น ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม