“ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 พร้อมเลขประจำตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566”