“ป่าแดดวิทยาคมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการนิเทศ สพม.เชียงราย”

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม โดยการนำของ ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร หัวกลุ่มสาระ หัวหน้างาน รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ความพร้อมของหลักสูตรสถานศึกษา ความพร้อมด้านบุคลากร/ครู ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนปลอดภัย ด้านการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน และ ด้านการให้บริการด้านโภชนาการด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม