“ป่าแดดวิทยาคมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการนิเทศ สพม.เชียงราย”

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย นำโดย นายปรีชา รินทระ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายพร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ความพร้อมของหลักสูตรสถานศึกษา ความพร้อมด้านบุคลากร/ครู ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนปลอดภัย ด้านการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน และ ด้านการให้บริการด้านโภชนาการด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม