“พิธีแสดงมุทิตาจิตของนักเรียน แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ”

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดงานพิธีแสดงมุทิตาจิตของนักเรียน แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการในปี 2566 โดยผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย 4 ท่าน ดังนี้

1. ท่านผู้อำนวยการดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
2. คุณครูกิ่งแก้ว ทองรุ่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. คุณครูสุรีรัตน์ โอฐเจริญชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4. คุณครูสงบ เผ่าเต็ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยกิจกรรมนี้นักเรียนนำโดยประธานนักเรียนได้กล่าวแสดงความรู้สึก กล่าวขอบพระคุณ อวยพรให้คุณครู ผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวถึงความรู้สึก ความประทับในการปฏิบัติหน้าที่ของครู และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน ณ หอประชุมจอมคีรี โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม