“มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยาก”

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน(รายใหม่) ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบทุนให้กับนักเรียน จำนวน 8 ทุน รวมเป็นเงิน 12,000 บาท นางเมธี ทะลิ หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียน รับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมจอมรุ่ง อาคาร40ปีทานตะวัน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม