“มอบเกียรติบัตรคนดีศรีป่าแดด”

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน คนดีของโรงเรียน ขอชื่นชมและยกย่องนับถือ “คนดีศรีป่าแดด” ประจำปีการศึกษา 2566 จากการคัดเลือกนักเรียนของครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง โดยงานธนาคารความดีโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม นางณฐมน ทิพย์วงค์ ครูผู้ดำเนินการรับผิดชอบ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม