“รองชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีทัศน์ “เยาวชนในระบบประชาธิปไตยฯ ระดับภาค”

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีทัศน์ “เยาวชนในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท โดยมี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม นางสาวอัจฉรา พันธุวัฒน์ ครูผู้ควบคุม และ นางสาวศุทธินี โมธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ตัวแทนทีมเข้าร่วมงาน ซึ่งสมาชิกทีม ประกอบด้วย นางสาวภีรดา สายปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวศุทธินี โมธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ นางสาวจีรนันท์ เตโจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย