“รับรางวัลจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566”

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ภายในงานได้มีการมอบเกียรติบัตร ยกย่อง บุคคลดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ซึ่งทางโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมมีบุคลากรได้รับรางวัลดังนี้
1.ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์. คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม “บุคลากรดีเด่นของสมาคมผู้ปกครอง-ครูฯ”
2.ด.ต.อดุลย์ ยามี “ประธานชมรมผู้ปกครอง-ครูฯ ดีเด่น
3.นายสมควร จารุธนภัทร์ “กรรมการสมาคมผู้ปกคนอง-ครูฯ ดีเด่น”
4.นายไพทูรย์ จักร์แก้ว “ครูที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน”
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี