“เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อน ITA Online”

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อมด้วย นายสมควร จารุธนภัทร นางกัลยา เทพโส ครูโรงเเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักง่นเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย