“โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย”

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก สนับสนุนระบบเตือนภัยพิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ( One School One Seach and Rescue Team : OSOS ) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเข้าร่วมการอบรม จำนวน 200 คน ณ หอประชุมจอมคีรี โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม