โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมได้รับรางวัล

สถานศึกษาที่มีพัฒนาของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่าร้อยละ 3 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2565-2566 (พัฒนาการของคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 4.35)