สาระศิลปะ

นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อน

ครู (ค.ศ.1)

นายณัฏฐศรัณย์ พุทธิวุฒิ

ครู อัตราจ้าง