ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2518 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาโดยในระยะแรกทางอำเภอป่าแดดร่วมกับราษฎรจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลังมีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 80 คนทางราชการได้แต่งตั้ง นายบุญส่ง จินดาหลวง ศึกษาธิการอำเภอในขณะนั้นมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และในปี พ.ศ.2519 ได้แต่งตั้ง นายกวี เพ็งศรี ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก
     โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 11 บ้านเวียงเดิม ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ลักษณะโรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
     อักษรย่อของโรงเรียน  คือ ป.วค.
     ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกทานตะวัน
     คำขวัญของโรงเรียน สุภาพ สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา
     สีประจำโรงเรียน คือ สีชมพู-ดำ
          สีชมพู หมายถึง ความอ่อนหวาน สุภาพ
           สีดำ หมายถึง ความหนักแน่นในภูมิปัญญา อดทน อดกลั้น
     ปรัชญาประจำโรงเรียน “ปญฺญา โลกสฺมํ ปชฺโชโต”
     แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก หมายถึง โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีปัญญานำทางชีวิต ในอนาคตสามารถใช้ปัญญาในการจัดการกับชีวิตของตนเองได้ทั้งด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การปรับตัวอยู่ในสังคมและการดำรงชีวิต