ITA-online

   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     นโยบาย No Gift Policy

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

     แผนป้องกันการทุจริต

   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
     มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

     มาตรการเสริมสร้างส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก