ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กำหนดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัด แบ่งเป็น  5 ช่องทาง ดังนี้
     1) ติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 78 หมู่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190
     2) ส่งเป็นหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์มายัง ที่โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 78 หมู่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190
     3) โทรสาร 053 – 761502
     4) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ https://www.padad.ac.th/o28-1/
     5) ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์  https://www.facebook.com/PadadwittayakomSchool
     6) E-Mail : padadwit@padad.ac.th