วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม (Vision)
“โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชน”
พันธกิจ(Mission)
1.พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
2.พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม
3.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป้าประสงค์(Goals)
1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป้นคนดี คนเก่ง
2.โรงเรียนมีกระบวนการบริหารเป็นระบบมีส่วนร่วมและชุมชนยอมรับ
3.ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม (Strategy)
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกมิติ
ข้อที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ข้อที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีระบบและมีคุณภาพ
อัตลักษณ์ (Identity)
“สุขภาพดี มีจิตสาธารณะ”
สุขภาพดี หมายถึง การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสวัสดิภาพทางสังคม อยู่ในสภาพดี
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม”
โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง โรงเรียนมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ สวย สะอาด และส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญ รู้จักอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชม
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ
หมายถึง การดำเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน