“การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ Smart Office”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00น. โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ Smart Office เพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล ให้กับฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยโรงเรียนป่าแดดเป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรม นางสาวภัชนก ประทุมมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม