สาระการงานอาชีพ

นางพิชญาภา วงศ์ไชย

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี พนักงานราชการ