สาระภาษาต่างประเทศ

นางงกชกร ยามี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นางศศิภา วงค์ใหญ่

ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นายวุฒิพันธุ์ อิ่นคำ

ครู ชำนาญการ (ค.ศ.2)

น.ส.พรรัมภา โคกกระเทียม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

น.ส.วาสนา รับแสง

ครู ชำนาญการ (ค.ศ.2)

นายวรวุฒิ พงษ์สวัสดิ์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

น.ส.ธัญญารัตน์ เสนาธรรม

ครู ชำนาญการ (ค.ศ.2)