สาระภาษาต่างประเทศ

นางงกชกร ยามี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นางศศิภา วงค์ใหญ่

ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นายวุฒิพันธุ์ อิ่นคำ

ครู ชำนาญการ (ค.ศ.2)

น.ส.สุภัสสรา ยุทธอาจ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

น.ส.วาสนา รับแสง

ครู (ค.ศ.2)

น.ส.ฐนิชา นามมูลตรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

น.ส.ธัญญารัตน์ เสนาธรรม

ครู (ค.ศ.1)