ทำเนียบผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 

 ที่ชื่อ-สกุล ปีพ.ศ.ที่ตำรงตำแหน่ง
1.นายบุญส่ง จินดาหลวงพ.ศ. 2518 – 2519
2.นายกวี เพ็งศรี  พ.ศ. 2519 – 2522
3.นายอุดม สุยะ พ.ศ. 2523 – 2535
4. นายสนั่น หล้านามวงศ์ พ.ศ. 2535 – 2549
5.นายเรืองยศ สุทธิวิลัย พ.ศ. 2540 – 2551
6.นายพิศ ภาชนะพ.ศ. 2551 – 2552 
7. นายจรูญ ไชยวงศ์พ.ศ. 2552 – 2559
8.นายถนอม  ปงใจ พ.ศ. 2560 – 2563 
9.ดร.วันรักษ์ ขันหอมพ.ศ. 2563 – 2566 
10.ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์​ คำ​ชุ่มพ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน