สาระภาษาไทย

นางเมธี ทะลิ

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นางศศิธร วงค์ประดิษฐ

ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) ครูบรรณารักษ์

นางอัจฉรา พันธุ์วัฒน์

ครู (ค.ศ.1)

นางอัจฉรา พันธุ์วัฒน์

ครูอัจราจ้าง