สาระภาษาไทย

นางสาวธนัชชา รับงาน

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ครู (ค.ศ.1)

นางศศิธร วงค์ประดิษฐ

ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) ครูบรรณารักษ์

นางเมธี ทะลิ

ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นางอัจฉรา พันธุ์วัฒน์

ครูอัจราจ้าง