“ค่าย TO BE NUMBER ONE IDOL (Pre IDOL)”

นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม นางสาวเมธาพร ขวัญทอง ม.5/2 และ นางสาวพิมพิศา เขื่อนแก้ว 5/2 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (Pre IDOL8) ประจำปี2567 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายสยาม จันต๊ะวงค์ ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ประสานงานดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย