“ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566”

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00น. ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ที่จะมาถึง พร้อมมอบช่อดอกไม้ยินดีต้อนรับคุณครูท่านใหม่จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวธนัชชา รับงาน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นาวสาวธัญญารัตน์ เสนาธรรม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่การสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นี้ ต่อด้วยงานแผนงาน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในการสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 และทำจัดโครงการประจำปีงบประมาณ 2567 ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมจอมเจ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม