“ป่าแดดวิทยาคมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการนิเทศ สพม.เชียงราย”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย นำโดย นายณรงค์ คำสุขุม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายพร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ความพร้อมของหลักสูตรสถานศึกษา ความพร้อมด้านบุคลากร/ครู ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนปลอดภัย ด้านการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ด้านการให้บริการด้านโภชนาการด้านสุขภาพ กิจกรรมหน้าเสาธง ห้องน้ำ สุขาดี มีความสุข ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ โรงอาหาร ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม