“มอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน และพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ภาคเรียน 1/2566”

เมื่อวันวันจันทร์ที่ 4 กันยายนม พ.ศ.2566 งานแนะแนวโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ดำเนินการมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน และเงินอุดหนุนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ให้กับนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมที่ได้รับทุนดังกล่าวประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กล่าวให้ความรู้เรื่องทุน ถึงที่มาของทุน การนำไปใช้ในการเรียนของนักเรียน และมอบทุนให้กับนักเรียนที่ได้รับทุน นางเมธี ทะลิ หัวหน้างานแนะแนว ครูผู้รับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อยในการมอบทุนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม