“รับการกำกับ นิเทศติดตามผล โครงการยกระดับโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.”

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเข้ารับการกำกับ นิเทศติดตามผล โครงการยกระดับโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท. ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวย การโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม นำฝ่ายบริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมรับการกำกับติดตามผล คณะผู้เชี่ยวชาญได้แก่ นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้ อำนวยโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม และนางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สสวท.ให้ทำหน้าที่ กำกับ นิเทศติดตาม โดยมีครูและบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 4 ท่านดังนี้

1.ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน
2.นางแตงอ่อน เทพโส ครูผู้สอนทางด้านวิทยาศาสตร์
3.นางกัลยา เทพโส ครูผู้สอนด้านเทคโนโลยี
4. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง ครูผู้สอนด้านเทคโนโลยี
ในการกำกับ จัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ สังเคราะห์และประเมินผล จัดทำข้อมูลย้อนกลับ ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้บริหารและครูของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน