“รับการตรวจภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก สพม.เชียงราย”

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมรับการตรวจภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ.2566 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อมคณะครูทีมงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่กำหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในการตรวจภายในระดับสถานศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และตรวจสอบการเงิน การบัญชี และพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจอมรุ่ง โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม