“รับเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชี”

เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมได้รับเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ในระดับดีมาก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นตัวแทนโรงเรียน รับมอบ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย