“ศิษย์เก่า มอบพัดลมให้ทางโรงเรียน”

เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ศิษย์เก่านักดนตรีโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม นายโสภิษธานุวัฒน์ ชัยวรณ์ ได้มอบพัดลมติดเพดาน 1 ตัว สำหรับติดในห้องดนตรีเพื่อช่วยคลายความร้อนให้กับน้องๆในการเรียนและฝึกซ้อม นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นตัวแทนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมในการรับมอบ ณ อาคารเรียนดนตรี นาฏศิลป์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม