“สนามสอบ N-NET”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นสถานที่สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน Non-Farmal National Education Test (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบ Paper Pencil สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบ ระบบ Digital Testing ให้กับระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าแดด-สกร.อ.ป่าแดด) ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม