“การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566”

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวาระการประชุมครั้งได้มีวาระพิเศษ คือ การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เพื่อขอขมา ขอพรจากท่าน และแนะนำคุณครูใหม่ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นางสาวเพ็ญนภา บุษยพินิจ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ นางสาวสิร์ดาภัทร์ จิรธาดาวงค์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระภาษาไทย ต่อด้วยแนะนำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวฐนิชา นามูลตรี เอกวิชาภาษาจีน นางสาวสุภัสสรา ยุทธอาจ เอกวิชาภาษาจีน และ นายสีห์ภูมิ วงศ์ใหญ่ เอกวิชาพลศึกษา ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม